ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಗೈಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅವರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅವರ ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಹಠ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ !!!!

ಅರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಠವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೈಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರ ಕೋಪ, ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಗಂಡಸರು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಠ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ತಾನಾಗಿಯೇ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಪಂಚಲೋಹದ ಕಡ್ಗ ಅಂದರೆ ಪಂಚಲೋಹದ ಬಳೆ ಫುಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಂಚಲೋಹದ ಬಳೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಂಗಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಂಚಲೋಹದ ಬಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬಳೆಯನ್ನು ಬಲಗೈ ದರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ

ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ವೆಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಲೋಹದ ಕಡಗವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಠ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂಚಲೋಹದ ಕಡಗವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕು ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಳುವ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡಗವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರಾಗಲೀ ಬಲಗೈಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ ಧರಿಸಬಹುದು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ 1 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *