ಅಂದು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತ …ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು …!!!!!

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *